Περί Ψυχολόγου

Ο ψυχολόγος αναπτύσσει ένα έγκυρο και αξιόπιστο σύνολο γνώσεων βασισμένων στην έρευνα και εφαρμόζει τις γνώσεις αυτές στις ψυχολογικές διεργασίες και την ανθρώπινη συμπεριφορά  μέσα σε διάφορα πλαίσια. Για τον σκοπό αυτό, επιτελεί πολλούς ρόλους σε διάφορους τομείς, όπως στην έρευνα, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, τη θεραπεία, τη γνωμάτευση, καθώς και στην πραγματογνωμοσύνη, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς από τους τομείς αυτούς.

Προσπαθεί, επίσης, να βοηθά το ευρύ κοινό να αναπτύσσει, κατόπιν πληροφόρησης, κρίσεις και επιλογές σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και να βελτιώνει την κατάσταση τόσο των ατόμων όσο και της κοινωνίας.

Ο ψυχολόγος αποδίδει τον ανάλογο σεβασμό και προάγει την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και αξίας όλων των ανθρώπων. Επίσης, σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων, όπως το απόρρητο της προσωπικής ζωής, τον αυτοκαθορισμό και την αυτονομία λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις λοιπές επαγγελματικές υποχρεώσεις του ψυχολόγου και τον νόμο.

Ο ψυχολόγος προσπαθεί να εξασφαλίσει και να διατηρήσει υψηλά επίπεδα επάρκειας στην εργασία του. Αναγνωρίζει τα όρια των ιδιαίτερων ικανοτήτων του και τους περιορισμούς της ειδικότητάς του. Παρέχει μόνο τις υπηρεσίες εκείνες και χρησιμοποιεί μόνο τις τεχνικές εκείνες, για τις οποίες διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, λόγω σπουδών, της εκπαίδευσης ή της εμπειρίας του.

Ο ψυχολόγος γνωρίζει τις επαγγελματικές και επιστημονικές ευθύνες απέναντι στους πελάτες του, την κοινότητα και την κοινωνία, μέσα στην οποία εργάζεται και ζει. Ο ψυχολόγος αποφεύγει να προξενήσει βλάβη, είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και βεβαιώνεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι δεν γίνεται κακή χρήση των υπηρεσιών του.

Ο ψυχολόγος επιδιώκει να προάγει την ακεραιότητα του χαρακτήρα στην επιστήμη, τη διδασκαλία και την άσκηση της ψυχολογίας. Στις δραστηριότητές του αυτές, ο ψυχολόγος είναι έντιμος, δίκαιος και σέβεται τους άλλους. Προσπαθεί να αποσαφηνίσει στα ενδιαφερόμενα μέρη τον ρόλο που οι ίδιοι διαδραματίζουν και να λειτουργήσουν καταλλήλως, σύμφωνα με τους ρόλους αυτούς.